แม่ค้าสาวเปิดประมูลต้นไม้ ราคาแตะ 2 ล้าน

มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก ก ร ะ แ ส ก า ร ป ลู ก ต้ น ไม้ เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท กับ ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์ ค น ใ น ช่ ว ง เ ว ล า นี้ อ ย่ า ง ม า ก เ นื่ อ ง จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า รแ พ ร่ ระ บ า ด ข อ ง เ ชื้ อ ไ ว รั ส CV-19 ห ล า ย ค น จึ ง อ ยู่ ใ น ช่ ว ง Work from Home เ ริ่ ม หั น ม า กิ จ ก ร ร ม อ ย่ า ง อื่ น ทำ เ ป็ น ง า น อ ดิ เ ร ก อ ย่ า ง เ ช่ น ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ส่ ง ผ ล ทำ ใ ห้ ร า ค า ต้ น ไ ม้ บ า ง ช นิ ด พุ่ ง ขึ้ น สู ง อาทิ ต้ น ไ ม้ ฟ อ ก อ า ก า ศ ต้ น ก ล้ ว ย ด่ า ง ห รื อ ต้ น ไ ม้ ด่ า ง ป ร ะ เ ภ ท อื่ น ๆ เ ป็ น ต้ น บ า ง ค น ถึ ง ขั้ น เ ลี้ ย ง ไ ว้ เ พื่ อ เ ก็ ง กำ ไ ร จ า ก นั้ น นำ ม า ป ร ะ มู ล ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ห ลั ก แ ส น ห ลั ก ล้ า น กั น เ ล ย ที เ ดี ย ว

ล่ า สุ ด มี เ รื่ อ ง ที่ เ รี ย ก เ สี ย ง ฮื อ ฮ า ใ น โ ล ก อ อ น ไ ล น์ เ มื่ อ มี ผู้ ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก ร า ย ห นึ่ ง ไ ด้ มี ก า ร โ พ ส ต์ เ ส น อ ร า ค า ข า ย ต้ น บ อ น หู ช้ า ง ด่ า ง ข า ว (Acolocasia gageana variegated) ล ง ใ น ก ลุ่ ม เ ฟ ซ บุ๊ ก เ ส น อ ร า ค า ไม้ ฟ อ ก อ า ก า ศ Thailand ที่ มี ส ม า ชิ ก อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ม า ก ก ว่ า ส า ม แ ส น ร า ย โ ด ย ท า ง ผู้ โ พ ส ต์ ไ ด้ มี ก า ร ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม ว่ า

“ข อ อ นุ ญ า ต เ ปิ ด เ ส น อ ร า ค า ชื่อ ต้ น ไ ม้ : Acolocasia gageana variegated หู ช้ า ง ด่ า ง ข า ว ใ ห ญ่ ม า ก อ ลั ง ก า ร สุ ด 8 ห น่ อ แ ท ง ไ ม่ เ ค ย รื้ อ ใ ด ๆ ใ ค ร ไ ด้ ไ ป คุ้ ม ม า ก ก ก ก ก ค ว า ม สู ง : ค น ใ น รู ป สู ง 160cm รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ส่ ง : ส่ ง ถึ ง ที่ ห รื อ ต า ม ต ก ล ง (ต้นไม้อยู่จันทบุรี) ร า ค า ไ ม่ โ ด น ใจ ข อ อ นุ ญ า ต ปิ ด เ ก็ บ น ะ ค ะ”

โพสต์

คอมเมนต์

ทั้ งนี้ ห ลั ง จ า ก ที่ โ พ ส ต์ ดั ง ก ล่ า ว เ ผ ย แ พ ร่ อ อ ก ไ ป ไ ด้ มี ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ่ ม ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ เ ป็ น จำ น ว น ม า ก โ ด ย ห ลั ง จ า ก เ ว ล า ผ่ า น ไ ป เ พี ย ง ไ ม่ น า น ร า ค า ก็ พุ่ ง ไ ป ถึ ง 2,000,000 บ าท แ ล้ ว ซึ่ ง ใ น ข ณ ะ นี้ ผู้ โ พ ส ต์ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร ปิ ด ป ร ะ มู ล ซึ่ ง ค า ด ว่ า ร า ค า ต้ อ ง พุ่ ง ขึ้ น สู ง ม า ก ก ว่ า นี้ แ น่ ๆ

โพสต์

โพสต์