สั่งปิด 2 หมู่บ้านในมุกดาหารหลังติด cv คลัสเตอร์ใหม่ ตอนนี้ยืนยันแล้ว 13 คน

สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 จังหวัดมุกดาหารได้ประกาศสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ว่าพบผู้ป่ว ยยืนยันติดcv-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 13 คน

โดยแยกเป็น อำเภอดงหลวง 12 คน และอำเภอเมืองมุกดาหาร 1 คน โดยในส่วนผู้ติดในอำเภอดงหลวงถือเป็นคลัสเตอร์ cv-19 ใหม่ที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากมีผู้ป่ว ยที่หลากหลายทั้งเพศและอายุ โดยมีผู้ป่ว ยติดยืนยันที่มีอายุตั้งแต่ 11 เดือน จนถึง 55 ปี โดยก่อนหน้านี้พบผู้ป่ว ยยืนยันติด 1 คน เมื่อรวมกับที่พบใหม่อีก 12 คน จึงรวมเป็นพบผู้ติดทั้งหมด 13 คน

นายไพบูลย์ บุตรวัง ปลัดอำเภอดงหลวง ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมติดต่อ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมติดต่อตำบลกกตูม ได้ออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมติดต่อตำบลกกตูม เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่cv-19 ว่าในพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่ว ยcv-19 ได้รับการยืนยันผลตรวจแล้ว จำนวน 13 ราย

โดยอยู่ในพื้นที่บ้านนาหินกอง หมู่ 8 บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 16 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง และมีราษฎรกลุ่มเสี่ย งที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่ว ยยืนยัน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มที่มีฐานะยากจน ที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบ รวม 530 ครัวเรือน 1,397 คน