ป.ป.ช. โดนสั่งเปิดผลสอบ นาฬิกาหรู บิ๊กป้อม

ประชาชนติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 ศ าลปกครองกล างอ่านคำพิพากษ าค ดีหมายเลขดำที่ 2557/2562 ค ดีหมายเลขแดงที่ 1327/2564 ในค ดีที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The MATTER ยื่นฟ้อง ป.ป.ช.

กรณีไม่เปิดเผยข้อมุลข่าวสารเกี่ยวกับค ดีนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สมัยเป็นรองนายกฯ ในรัฐบาล คสช. ซึ่งป.ป.ช.มีมติไม่รับค ดีนี้ไว้ไต่สวนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2561

โดยศ าลปกครองกล าง ได้พิพากษ าให้ ป.ป.ช. ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 2 รายการที่เกี่ยวข้องกับค ดีนี้ ให้กับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The MATTER ประกอบด้วย

1.รายงานสรุปผลการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพย านหลักฐานซึ่งคณะทำงานรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม ป.ป.ช.ในวันที่มีมติเกี่ยวกับค ดีนี้ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.คำชี้แจงของพล.อ.ประวิตร ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.ในค ดีนี้ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง

ทั้งนี้ ให้ปกปิดข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะของบุคคล และให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่ าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ค ดีถึงที่สุด

สำหรับเหตุผลในคำพิพากษ า บางส่วนระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและศรัทธาในการปฏิบัติงานของ ป.ป.ช. อีกทั้งผู้ฟ้องค ดีสมควรจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องเปิดเผย ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 41 และ 59

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักการและเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

และเพื่อให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช.ให้สิ้นสงสัย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจ ที่ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจ

นอกจากผลของคำพิพากษ าที่สั่งให้ ป.ป.ช.ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารค ดีนาฬิกาหรู ของ พล.อ.ประวิตร แล้ว ยังมีข้อต่อสู้ทางก ฎหมายจาก ป.ป.ช. ที่ศ าลปกครองกล างปัดตก คำอ้างของ ป.ป.ช.ในหล ายๆ กรณี อาทิ ป.ป.ช.อ้างว่าตัวเองเป็นองค์กรอิสระ ข้อมูลต่างๆ

ที่ได้จากการทำหน้าที่ควรถูกเก็บไว้เป็นความลับ และก ฎหมาย ป.ป.ช. ก็ออกมาใช้ในปี 2561 หลังจากพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ที่ออกมาใช้ในปี 2540 ซึ่งตามหลักหากมีบทบัญญัติก ฎหมายขัดกัน จะต้องยึดตามก ฎหมายที่ออกมาภายหลัง

ศ าลชี้ว่า ก ฎหมาย ป.ป.ช. โดยเฉพาะมาตรา 36 ไม่ใช่บทยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ และ ป.ป.ช.ก็เป็น หน่วยงานของรัฐ ตามนิย ามของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 4 จึงต้องปฏิบัติตามก ฎหมายนี้

อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช.ยังสามารถอุทธรณ์ค ดีนี้ต่อศ าลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษ า