ติดกันสูงขนาดนี้ เตียงก็ใกล้เต็ม

เป็นเรื่องที่น่าห่วง เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 ที่ห้องโถงศาลากลาง จ.สงขลา คณะกรรมการโร คติดต่อจ.สงขลา แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โร ค โ ค วิ ด-19 หลังมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการโร คติดต่อ จ.สงขลา

โดยนายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผวจ.จ.สงขลา เปิดเผยว่า สถานการณ์ โ ค วิ ด-19 วันที่ 13 กันย ายน มีผู้ติดเชื้ อ 301 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

เหตุที่พบผู้ติดเชื้ อโ ค วิ ดสูงวันละ 300-400 คนติดต่อ 3 วัน มาจากมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ประกอบกับสายพันธ์เดลต้าที่ติดได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้มีการแพร่ระบาดในโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการนำเชื้ อจากต่างจังหวัดสู่ชุมชน

นายวรณัฏฐ์ กล่าวว่า ที่คณะกรรมการโร คติดต่อเป็นห่วงมากคือประชาชนที่ประสบทุกข์ได้ยากจากสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัด และนายอำเภอเร่งเข้าไปสำรวจและเข้าไปช่วยเหลือ

ด้านนพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สสจ.สงขลา เปิดเผยว่า มีผู้ป่ว ยเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 11-13 กันย ายน ติดเชื้ อจากโรงงาน ร้านค้า บริษัท ชุมชน ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้ อก่อนหน้านี้ 191 ราย

โดยเฉพาะในอ.สะบ้าย้อย มีผู้ติดเชื้ อมาจากจ.ยะลา เข้ามาแพร่ในชุมชน ขณะนี้มีผู้ป่ว ยนอนโรงพย าบาล 4,234 คน ผู้ติดเชื้ อสะสม 23,891 ราย เสี ยชีวิ ตสะสม 137 ราย รักษาหายแล้ว 24,129 ราย

สำหรับเตียงรองรับผู้ติดเชื้ อ 5,000 เตียง เหลือเตียงกลุ่มสีเขียว 880 เตียง แต่ที่กำลังจะมีปัญหาคือเตียงผู้ป่ว ยกลุ่มสีแดงและสีเหลืองกำลังเต็ม สถานการณ์ผู้ป่ว ยโ ค วิ ดใน 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือนจากนี้ คาดว่าจะพบผู้ป่ว ยวันละ 200-300 ราย

ขอให้กลุ่มเสี่ย ง 7 โร คเรื้อรัง ผู้หญิงมีครรภ์และผู้สูงอายุเร่งฉีดวัคซีน เพื่อให้ได้ตามเป้าคือร้อยละ 70 ซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และในเดือนตุลาคม จ.สงขลา

จะได้วัดซีนเพิ่มขึ้นจะเร่งฉีดให้กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มพนักงานร้านอาหาร รถสาธารณะพนักงานส่งอาหาร นักเรียน นักศึกษา