กระทรวงศึกษาธิการ เคาะไทม์ไลน์เปิดภาคเรียน

เรียกได้ว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม นพ.โอภาส การ์ยกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แถลง

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภั ย เด็กได้รับVCถ้วนหน้า เบื้องต้นมีแนวทาง สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่

1. แผน รับไฟเซอร์ 2 ให้แก่กลุ่มเด็ก 12 ปี จนถึง 17 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่รับ จะอนุโลมให้แก่กลุ่ม นร.ที่มีอายุเกิน 17 ปี 11 เดือน 29 วันด้วย จะครอบคลุมนักเรียนนักศึกษา ในระดับ ม. 1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

หรือ เทียบเท่าจะเริ่มรับในเดือน ต.ค.เป็นต้นไป ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัดก่อน ตั้งเป้าให้ นร.ทุกคน ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 อย่างครบถ้วน

2. แผนโครงการโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School (SSS) เป็นมาตรการสำหรับโรงเรียนประจำ เช่น รร.ศึกษาสงเคราะห์, รร.ราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อม โดย ศธ.จะประสานกับ สธ. ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนที่จะประสงค์เข้าโครงการว่าเป็นไปตามมาตรการที่วางไว้

3. ผ่านการประเมินความพร้อมโดยต้องแจ้งความประสงค์ผ่านตันสังกัด มีการหารือร่วมกับผู้ปกครองและผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ จัดให้มีสถานแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) จัดให้มี Safety Zone ในโรงเรียน มีการติดตามประเมินผล โดยทีมตรวจการของ ศธ. สธ. รวมถึงมีการรายงานผล ผ่าน MOE COVID และ Thai stop covid plus

ขณะนี้ มีสถานศึกษาจำนวน 15,465 แห่ง ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด โดยใน 12 จังหวัด มีสถานศึกษา จำนวน 1,687 แห่ง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 45 อำเภอปลอดเชื้อ แบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1,305 แห่ง

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 111 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 21 แห่ง และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย าศัย (กศน.) 250 แห่ง ทั้งนี้ ศธ. จะพิจารณาความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียนตามบริบทที่เหมาะสม

แผนจัดสรรวัคซีเดือนตุล าคม จะให้สถานศึกษาส่งรายชื่อครู – บุคล ากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับVCมาด้วย พบครูได้รับVCแล้วกว่า 70