ไม่ต้องจองคิว เข้าไปฉีดได้เลย เริ่ม 11 ก.ย.เป็นต้นไป ที่รพ.สมุทรสาคร

ข่าวดี วานนี้ 10 ก.ย.64 เพจเฟสบุ๊ก โ ร ง พ ย า บ า ล ส มุ ท ร ส า ค ร ได้โพสต์ภาพ เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และยังไม่เคยได้รับ วั ค ซี น เ ข็ ม แ ร ก สามารถวอล์คอินไปเข้ารับวั ค ซี น ได้เลยโดย ไ ม่ ต้ อ ง ล ง ท ะ เ บี ย น ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.64 เป็นต้นไปจนกว่า วั ค ซี น จะหมด

ศู น ย์ ให้ บ ริ ก า ร วั ค ซี น คนไทยที่อาศัยหรือทำงานในสมุทรสาคร ที่ ยั ง ไ ม่ เ ค ย ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ม า ฉี ด ได้เลย ไม่ต้องจอง ตั้งแต่ 11 ก.ย.64 เป็นต้นไป เปิดให้บริการดังนี้ จนกว่า วั ค ซี น จะหมด

1.ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

2.ห้างแลนด์มาร์ค เปิดให้บริการ เฉพาะวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

วั ค ซี น ที่ฉีดในรอบนี้

อายุมากกว่า 60 ปี ฉีด แ อ ส ต ร า เ ซ เ น ก า+แ อ ส ต ร า เ ซ เ น ก า

อายุน้อยกว่า 60 ปี ฉี ด ซิ โ น แ ว ค+แ อ ส ต ร า เ ซ เ น ก า

ส รุ ป ย อ ดจำ น ว นการได้ รั บ วั ค ซี น ส ะ ส ม (28 ก.พ. – 10 ก.ย. 2564) ร ว ม 39,631,862 โ ด ส ใน 77 จังหวัด ภาพ ร ว ม ย อ ด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 10 กันยายน 2564 ย อ ด ฉี ด ทั่วประเทศ 758,503 โ ด ส

เ ข็ มที่ 1 : 323,285 ร า ย

เ ข็ มที่ 2 : 432,647 ร า ย

เ ข็ มที่ 3 : 2,571 ร า ย

จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี น เ ข็ มที่ 1 สะสม : 26,954,546 ราย (จำ น ว น ผู้ได้รับ วั ค ซี นทั้งหมด) จำ น ว นผู้ได้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ มที่ 2 ส ะ ส ม : 12,063,643 ร า ย (จำ น ว นผู้ได้ รั บ วั ค ซี น ค ร บ ต า ม เ ก ณ ฑ์) จำ น ว น ผู้ได้ รั บ วั ค ซี น เ ข็ มที่ 3 ส ะ ส ม : 613,673 ร า ย