เฮ สภากาชาดไทย เตรียมจัดสรรซิโนฟาร์ม

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้นายเตช บุนนาค เลขาธิการ สภากาชาดไทย กล่ าวว่า ด้วยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย ามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ตนนำนายหย าง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายวั คซี นป้องกันโ รคโ ควิ ด-19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉี ดให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโร คโ ควิด-19

สภากาชาดไทย จึงดำเนินการจัดสรรวั คซีน “ซิโนฟาร์ม” อย่างเร่งด่วน โดยร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้บริการฉี ดวั คซีนแก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิก าร ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครร ภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซี นโ ควิด-19 ซึ่งกลุ่มเปราะบางนี้ สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จะร่วมกับ กระทรวงพม. และสำนักอนามัย กทม. จะจัดตั้งจุดฉี ดวั คซีน

โค วิ ด-19 ให้ในชุมชน และจัดชุดเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนด้วย 2. กลุ่มครูตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ตชด. สำนักงานบริหารกิจการเหล่ ากาชาด สภากาชาดไทย จะร่วมกับสสจ.และ บก.ตชด. จัดตั้งจุดฉี ดวั คซีนโ ค วิด-19 ในพื้นที่ตามที่ บก.ตชด. กำหนด

3. กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพย าบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ซึ่งยังไม่เคยได้รับวั คซีนโ ควิด-19 มาก่อน 4. กลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซี นโ ควิด-19 มาก่อน กลุ่มนี้สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการฉี ดวัค ซี น โ ควิด-19 5. กลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มคนไร้สัญชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับ วั คซีน เนื่องจากอาจติดขัด เรื่องระเบียบ กฎหมาย กลุ่มนี้สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จะร่วมกับ Migrant working Group ในการค้นหากลุ่มเป้าหมายและจัดตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซี น เพื่อให้คนเหล่ านี้ได้รับวัคซี นซิโนฟาร์มป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการฉี ดวั คซีน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1, 2 และ 4 จะจัดส่งบัญชีรายชื่อบุคคลกลุ่มเป้าหมายพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อตรวจความถูกต้อง กับระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ว่าเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับวั คซีนมาก่อน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่ าว ติดตามข่าวสารจากหน่วยงาน เพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการรับบริการวั คซีน โดยเน้นย้ำให้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม

ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่ 4 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งคนไทยและต่างด้าวที่ไม่เคยได้รับวั คซีนโ ควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนรับบริการฉีดวั คซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 13 กันย ายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดฉี ดวั คซีนในวันที่ 18, 20-25 กันย ายน 2564 ด้วยการลงทะเบียนสแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ในเฟซบุ๊กเพจ : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย หรือโทรศัพท์ 02252 0161-4 ต่อ 132.สำหรับหญิงตั้งครรภ์สามารถที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป แจ้งความจำนงขอรับวั คซีนซิโนฟาร์ม กับสถานพย าบาลที่ฝากครรภ์อยู่ ซึ่งจะเป็นผู้ติดต่อขอรับวั คซีนจากสภากาชาดไทย ผ่านสำนักอนามัยกรุงเทพ

อนึ่ง คำชี้แจง

1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซี น

3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซี นโ ควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซี นแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ 4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้ กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด

5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS 6. กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์

7. สถานที่ให้บริการ ฉี ดวัคซี น “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 06 5205 3686

ขอบคุณ มติชนออนไลน์