จ๊ะ นงผณี แขกรับเชิญคนแรกของ แจ๊ค แฟนฉัน

เรียกได้ว่ามีคนติดตามประเด็นนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อนักแสดงชื่อดังอย่าง แ จ๊ ค แ ฟ น ฉั น ถ่า ย ภ า พ กั บ ใ น อ่ า ง กั บ จ๊ะ นงผณี ช ว น เ ป็ น แ ฟ น 1 วัน ค อ ม เ ม น ต์ แ ต่ ล ะ ฮ า ม า ก จ น คิ ด ดี ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย

ห ลั ง จ า ก ที่ แจ็ ค แ ฟ น ฉั น ผั น ตั ว จ า ก ก า ร นั ก แ ส ด ง ม า ทำ ช่ อ ง ยู ทู บ ข อ ง ตั ว เ อง ก็ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก เ นื่ อ ง จ า ก ปั จ จุ บั น มี ผู้ ติ ด ต า ม ใ จ ช่ อ ง ก ว่ า 7 แ ส น ค น แ ล้ ว แ ถ ม ล่ า สุ ด (8 กันยายน 2564) เ จ้ า ตั ว ยั ง ผุ ด ร า ย ก า ร ใ ห ม่ ที่ มี ชื่ อ ว่ า แ ฟ น ฉั น 1 คืน ซึ่ ง แ ข ก รั บ เ ชิ ญ ค น แ ร ก ข อ ง ร า ย ก า ร ก็ ไ ม่ ใ ช่ ใ ค ร ที่ ไ ห น แ ต่ เ ป็ น นั ก ร้ อ ง ลู ก ทุ่ งส า ว อ า ร ม ณ์ ดี จ๊ ะ น ง ผ ณี นั่ น เ อ ง

แจ๊ค แฟนฉัน-จ๊ะ นงผณี

แจ๊ค แฟนฉัน-จ๊ะ นงผณี

แจ๊ค แฟนฉัน-จ๊ะ นงผณี

สำ ห รั บ เ นื้ อ ห า ข อ ง ร า ย ก า ร ก็ จ ะ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ม า ร่ ว ม ทำ กิ จ ก ร ร ม กั บ แ ข ก รั บ เ ชิ ญ 1 คืน อ าทิ กิ น ข้ า ว อ า บ น้ำ พู ด คุ ย ซึ่ง จ ะ ค่ อ น ข้ า ง ไ ป ใ น ท า ง อ ยู่ พ อ ส ม ค ว ร ส่ ว น ช อ ต เ ด็ ด ค ร า ว นี้ ก็ คื อ ส า ว จ๊ ะ มี ก า ร เ ต รี ย ม ชุ ด ว่ า ย น้ำ ม า ใ ห้ ห นุ่ ม แ จ็ ค เ ลื อ ก ถึ ง 5 ชุ ด ด้ ว ย กั น พ อ เ ลื อ ก เ ส ร็ จ ทั้ ง คู่ ก็ จ ะ ล ง อ่ า ง อ า บ น้ำ พูด คุ ย แ ล ะ ห ย อ ก ล้ อ กั น ต ล ก โ ป ก ฮ า

ทั้ ง นี้ ห ลั ง จ า ก ที่ ค ลิ ป ดั ง ก ล่ า ว ถู ก ป ล่ อ ย อ อ ก ม า ยั ง ไ ม่ ถึ ง 1 วั น เ ต็ ม ก็ มี ย อ ด เ ข้ า ช ม ไ ป แ ล้ ว ก ว่ า 3 แ ส น ค รั้ ง ซึ่ ง ค อ ม เ ม น ต์ ส่ ว น ใ ห ญ่ ก็ ช อ บ เ นื้ อ ห า ข อ ง ร า ย ก า ร แ ต่ บ า ง ส่ ว น ก็ ติ ง ว่ า อ ย า ก ใ ห้ มี ก า ร เ ซ็ น เ ซ อ ร์ สั ด ส่ ว น บ า ง จุ ดที่ ล่ อ แ ห ล ม ข อ ง ผู้ ห ญิ ง เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ใ ห้ เ กี ย ร ติ เ ธ อ ด้ ว ย แล้ ว แ บ บ นี้ ใ ค ร จ ะ ก ล้ า ม า อ อ ก ร า ย ก า ร เ นี่ ย

แจ๊ค แฟนฉัน-จ๊ะ นงผณี

แจ๊ค แฟนฉัน-จ๊ะ นงผณี

แจ๊ค แฟนฉัน-จ๊ะ นงผณี

จ๊ะ นงผณี