13 จังหวัด รัฐบาลมอบเงินช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน ม. 33 เพิ่มอีก 1 เดือน

ได้รับความสนใจจากประชาชน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. อนุมัติการจ่ายเงินเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มของรัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มกรอบวงเงินเยียวย าผู้รปะกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด จากเดิม 17,050 ล้านบ าท ไปเป็น 17,912 ล้านบ าท

เนื่องจากมีนายจ้าง 18,900 ราย เป็นจำนวน 226,394 ราย และผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่มขึ้นอีกกว่า 400,000 ราย

รวมเป็นจำนวน 3,877,936 ราย เนื่องจากเป็นผลของการขย ายเวล าให้นายจ้างในพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด

สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 24 ส.ค. 64

นอจากนี้ ยังอนุมัติกรอบวงเงิน 16,103 ล้านบ าท ช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดเพิ่มอีก 1 เดือน

โดยนายจ้างจำนวน 194,660 ราย จะได้รับเงินเยียวย าจำนวน 3,000 บ าท ต่อหัวลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 200 คน

รวมวงเงิน 7,257 ล้านบ าท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวนกว่า 3.5 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวย าประกันสังคมคนละ 2,500 บ าท

รวมเป็นวงเงิน 8,846 ล้านบ าท โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวย าภายในเดือน ก.ย. นี้