อดีตพุทธอิสระ แนะนำ 2 พส. คุณสมบัติเผยแพร่ธรรม

มีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก อดีตพระพุทธะอิสระ แสดงความคิดเห็น จากกรณี พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ และ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต แห่งวัดสร้อยทอง ออกมาไลฟ์แสดงธรรมในรูปแบบใหม่สอดแทรกมุกตลก สร้างปรากฏการณ์ความสนใจทำให้ประชาชนชมไลฟ์ร่วม 2 แสนคน

ล่ าสุดวันที่ 7 ก.ย.2564 นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระพุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊พเพจ “หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)” ไว้ว่า

ถามมา ตอบไป ๗ กันย ายน ๒๕๖๔

ถาม ท่านรู้สึกยังไงกับเฟซบุ๊กไลฟ์ ของมหาสองรูปที่แสดงธรรม ออกมาเล่นตลกให้คนดู?

ตอบ พฤติกรรมส่อถึงตัวตนของผู้กระทำ ผู้มีปัญญา มองแล้ว เห็นแล้ว รู้แล้ว ก็พอเข้าใจได้ว่า พระธรรมวินัยนี้คงจะไปหวังอะไรกับคนเก้อย าก

ถาม ดร าม่าที่เกิดขึ้นในกรณีเฟซบุ๊กไลฟ์ของมหาทั้งสองนี้ท่านมองอย่างไร?

ตอบ ก็มหาออกมาพูดเองไม่ใช่หรือว่า เขาโ น ส น โน แ ค ร์ เพราะเขามีม ว ลชนสนับสนุนเขาเป็นแสน ทำให้เขามีตัวตนดังที่เห็น

เมื่อเขาเห็นจำนวนมวลชนยังสนับสนุนเขาจำนวนมาก เสี ย ขนาดนี้ ใยเขาต้องมาสนใจพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และกฎเถรสมาคมอีกเล่ า นั้นก็คงเป็นเพราะ เขายึดจำนวนมวลชนเป็นหลักนั่นเอง

ถาม แล้วพระธรรมวินัยว่าอย่างไร กับการแสดงธรรม?

ตอบ พระธรรมวินัยบอกไว้ชัดว่า ผู้ที่จะประกาศธรรม เผยแพร่ธรรม จักต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ๕ ประการ

๑. แสดงธรรมไปโดยลำดับ

๒. อธิบายชี้แจ้งให้เข้าใจตามหลักเหตุและผล

๓. แสดงธรรมด้วยความเมตตา

๔. แสดงธรรมธรรมโดยมิได้มุ่งหวังอามิส

๕. แสดงธรรมโดยไม่กระทบผู้อื่น

และยังต้องมีจุด มุ่ง หมายในการแ สดง ธ รร มเพื่อ ให้ผู้ฟังเกิด คว าม เ บื่ อ ห น่ า ย ให้ผู้ฟังคล ายความกำ ห นั ด คว า ม ทะ ย า น อย าก เพื่อบรรเทา ทุ ก ข์ แก่ผู้ฟังเพื่อความ ดั บ ภ พ ชาติ บวชเรียนมาจนได้ปริญญา เรียนได้ถึงมหาเปรียญ เรื่องง่ายๆ แค่นี้ยังไม่รู้ ไม่รู้ก็ต้องบอกว่า โน ค อ ม เ ม้ น ท์ แล้วล่ะ

โพสต์