สพฐ.ส่งหนังสือ แนะวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน

สพฐ ประกาศคำสั่ง สั่งการให้สถานศึกษาจ่ายเงินอุดหนุนอุปกรณ์เรียน-เครื่องแบบนักเรียนทุกระดับ พร้อมแนะนำวิธีการจ่าย (เพิ่มเติม)

วันที่ 5 ก.ย. 64 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) ได้ลงนามในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ  เผยแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด พร้อมแนบส่งแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารมาด้วย จำนวน 1 ชุด

ใจความสำคัญของหนังสือฉบับนี้คือ การจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนที่กำลังจะทยอยจ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนตามจำนวนเงินอุดหนุนที่ได้รับในแต่ละระดับชั้นเรียน เช่น นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับคนละประมาณ 600 บาท  เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเยียว ย า ผู้ปกครองและนักเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ร ะ บ า ด ที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองและนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.จึงได้ออกหนังสือฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดรับทราบว่า สพฐ.ได้กำหนดวิธีการจ่ายเงิน (เพิ่มเติม) โดยให้สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ ตามดุลยพินิจของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียน