ผู้ว่าฯประกาศปิด 14 วัน ห้ามเข้าออกจังหวัดภูเก็ต

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากวันที่ 4 ก.ย.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงชื่อในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5266/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 ชุมชนไทยใหม่ หมู่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีผลตั้งแต่ วันที่ 5-18 ก.ย.64

โดยมีสาระสำคัญ ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่ าว เว้นแต่ ย านพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคแก๊สหุงต้ม

น้ำมันเชื้ อเพลิง เครื่องมือแพ ทย์ ย านพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพย าบาล รถฉุกเฉิ นทางการแพ ทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์

ทั้งนี้ ผู้ได้รับยกการยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อโดยเคร่งครัด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกที่ชุมชน ชาวไทยใหม่ ต.เกาะแก้วไปแล้วจำนวน 245 คนด้วย ATK พบเป็นบวก จำนวน 140 คนจึงได้มีมติให้ปิดชุมชนชาวไทยใหม่ ม.3 ต.เกาะแก้ว จำนวน 14 วัน

โดยทางนายแพ ทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า ยังไม่มีแนวโน้มลดลงในช่วงนี้ ยอดผู้ติดเฉลี่ยวันละ 250 คน

จากการแพร่ระบา ดของเชื้ อเดลต้า และจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ย ง เช่น การตรวจเชิงรุกพื้นที่ชาวไทยใหม่เกาะแก้ว 245 คน ด้วย ATK พบเป็นบวก 114 คน รวมไปถึงการตรวจเชิงรุกในเรือ นจ ำภูเก็ต ผู้ต้อ งขังแดน 5

ซึ่งเป็นแดนที่มีการเคลื่อนไหวการเข้าออกของนักโท ษน้อยมาก ทางโรงพย าบาลวชิระภูเก็ตได้ไปตรวจเชิงรุก ATK มีผลเป็นบวกอีก 199 คน จึงต้องซีลพื้นที่เรือ นจ ำภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าภูเก็ตสั่งปิด 14 วัน ห้ามเข้าออก เจอผู้ติด CV-19 นับ 100 คนในชุมนุม เรือ นจ ำติด 199 คน