วันโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ก.ย. 64

เรียกได้ว่าประชาชนต่างเฝ้ารอ วันที่ 1 ก.ย. 64 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันย ายน 2564 ยังคงได้รับเงินโอนช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพแล้ว ผู้สูงอายุเองก็ยังมีสิทธิได้รับเงินพิเศษเพิ่มตามที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบให้จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยย้อนหลัง 10 เดือนด้วย ซึ่งรายละเอียด ได้เท่าไหร่ เงินเข้าวันไหนบ้าง มีข้อมูลดังนี้

วันที่ 1 กันย ายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

– ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บ าทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

– วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บ าท (45 บ าท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

– ขณะเดียวกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อคนละ 200 บ าทต่อเดือน เป็นเวล า 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) ไม่สามารถสะสมยอดในเดือนถัดไปและกดเป็นเงินสดไม่ได้

วันที่ 3 กันย ายน 2564 เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิ์รับเงินต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบให้จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ย้อนหลัง 10 เดือน ตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4.7 ล้านคน เดือนมิถุนายน-กันย ายน 2563 (4 เดือน) และเดือนตุล าคม 2563 – กันย ายน 2564 (จ่ายเดือนเว้นเดือน รวม 6 เดือน)

– ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี ได้รับ 100 บ าทต่อเดือน (รวม 10 เดือน เท่ากับ 1,000 บ าท)

– ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี ได้รับ 50 บ าทต่อเดือน (รวม 10 เดือน เท่ากับ 500 บ าท)

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มในเดือนกันย ายน 2564 คือ

– ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 200 บ าท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 500 บ าท

– ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 300 บ าท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 1,000 บ าท

เริ่มโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 3 กันย ายน 2564 และเงินส่วนนี้สามารถกด ATM ออกมาใช้จ่ายได้

อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่เพิ่งมีอายุ 60 ปี หลังเดือนมิถุนายน 2563 อาจไม่ได้รับ 500-1,000 บ าท เต็มจำนวน เนื่องจากการจ่ายเงินจะนับตั้งแต่เดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

วันที่ 18 กันย ายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

– เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ด้านผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกล างจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

วันที่ 22 กันย ายน 2564 เงินเขาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– ผู้พิ ก า ร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความ พิ ก า ร เพิ่มเติม 200 บ าท ต่อเดือน

– ผู้พิ ก า ร ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บ าทต่อเดือน (จากเดิม 800 บ าทต่อเดือน)

– ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บ าท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน

ทั้งนี้ กรมบัญชีกล างได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความ พิ ก า รเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.ย. 64