4 กลุ่มนักเรียน รับเงิน 2,000 บาท

ผู้ปกครองติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด จากกรณี การจ่ายเงินเยียวย าให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บ าทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน ซึ่งโอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ามสถานศึกษาหัก เงินต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ได้เลย

โดยสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวย านักเรียน 2,000 บ าท ได้ที่ https: / / student . edudev . in .th ซึ่งรายชื่อนักเรียนที่จะสามารถตรวจสอบได้ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สถานศึกษารายงานและยืนยัน/รับรอง จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

หากนักเรียนศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ กรุณาติดต่อต้นสังกัด หรือ สถานศึกษาของตัวนักเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบนี้

ส่วนนักเรียนเอกชน ตรวจสอบสิทธิเยียวย านักเรียนเอกชนได้ที่ https: // opec . go . th

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า เงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บ าท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ามสถานศึกษาหัก เงินต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน

-สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บ าท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

-สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บ าท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

-สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บ าท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

-กศน. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บ าท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

กรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวล าที่กำหนด สอบถามได้ที่ โทร. 1579 หรือสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองเตรียมรับเงินเยียวย านักเรียน 2,000 บ าท