หนุ่มญี่ปุ่นโพสต์ ฝากคำถามถึงตำรวจไทย

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจาก ก ร ณี ข่ า ว ดั ง พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ “ผู้กำกับโจ้” อดีตผู้กำกับการ สภ.เมืองนครสวรรค์

ผู้ ต้ อ ง ห า ใ น ค ดี ร่ ว ม กั น กั บ พ ว ก ร ว ม 7 คน ถู ก อ อ ก ห ม า ย จั บ ค ดี ใ ช้ ถุ ง ดำ ค ลุ ม หั ว ผู้ ต้ อ ง ห า ย า เ ส พ ติ ด จ น เสี ย ชี วิ ต

ก่ อ น ที่ จ ะ มี ก า ร ห ล บ ห นี ต่ อ ม า ไ ด้ มี จั บ กุ ม ผู้ ก ร ะ ทำ ค ว า ม ผิ ด ไ ด้ ทั้ ง ห ม ด แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร แ ถ ล ง ข่ า ว พ ร้ อ ม ใ ห้ นั ก ข่ า ว ส อ บ ถ า ม ด้ ว ย ก า ร โ ฟ น อิน

นอ ก จ า ก นี้ ใ น โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ยั ง ไ ด้ มี ก า ร แ ช ร์ ภ า พ ข อ ง ผู้ กำ กั บ โ จ้ ที่ได้สิทธิ์พิเศษเข้าไปสวมกอดเพื่อนร่วมรุ่น นรต.57 ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจถึงหน้าห้องขัง

ซึ่งชาวเน็ตต่างมองว่าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ เพ ร า ะ ดู จ า ก ก า ร ที่ ถู ก ป ฏิ บั ติ ห ลั ง จั บ กุ ม ตั ว ไ ด้ เห มื อ น ผู้ กำ กั บ โ จ้ จ ะเ ป็ น ผู้ ต้ อ ง ห า ที่ มี สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ ม า ก ขณ ะ ที่ ผู้ ต้ อ ง ห า ค น อื่ น ๆ ยัง ไ ม่ ไ ด้ สิ ท ธิ แ บ บ นี้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 64 เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Akihiro Koki Tomikawa ซึ่งเป็นของ นายโกกิ อากิ หนุ่มญี่ปุ่นคนดัง ซึ่งชอบติดตามข่าวสารในประเทศไทย ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีของผู้กำกับโจ้ โดยคำถามไปถึงตำรวจไทย ซึ่งระบุข้อความระบุว่า

“ที่ประเทศไทย กฎหมายเป็นยังไงครับ ? ตำร ว จ ที่ ก่ อ อ า ช ญ า ก ร ร ม ยั ง มี ตำ ร ว จ ทำ ค ว า ม เ ค า ร พ แม้แต่ กุ ญ แ จ มื อ ยั ง ใ ส่ ห ล ว ม ๆ ช า ย ที่ เ สี ย ชี วิ ต มี ย า เ ส พ ติ ด แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมีสิท ธิ ม นุ ษ ย ช น ถึงตำ รว จ ไ ท ย ค รั บ พวกคุณอยากปกป้องกฎหมายแบบไหน ? ผมอยากจะถามพวกคุณที่อยู่เมืองไทย พวกเราชาวต่างชาติจะไปเที่ยวได้อย่างสบายใจไหมครับ ? พวกเราจะไปทำธุรกิจได้อย่างปลอดภัยไหมครับ ?”

นอกจากนี้ นายโกกิ ยังได้ โ พ ส ต์ ถึ ง ป ร ะ เ ด็ น ก า ร แ ถ ล ง ข่ า ว ค ดี ผู้ กำ กั บ โ จ้ ที่ทางตัวผู้กำกับโจ้เองไม่ได้มานั่งต่อหน้าสื่อ แต่ให้นักข่าวโฟนอินถาม ซึ่งได่ระบุข้อความว่า “ผมได้ยินว่า ตำ ร ว จ ไทยแถลงข่าวเรื่องผู้กำกับ แต่ผู้กำกับไม่ได้มานั่งต่อหน้าสื่อ ความเห็นของต่างชาติคนหนึ่ง ผมก็รู้สึกแปลกใจ ก่อนหน้านี้ ตำร ว จ จั บผู้ต้องหาได้ ก็พามานั่งต่อหน้าสื่อเสมอ แม้แต่คนต่างชาติก็เช่นกัน ทำไมผู้กำกับคนนี้ถึงพิเศษครับ? ที่ญี่ปุ่นถ้าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เรือนจำก่อ อ า ช ญ า ก รร ม จะถูกให้ออกจากงาน แม้แต่ ค ดี เบ า ๆ อ ย่ า ง ข โ ม ย ของในร้านค้า ถ้าเป็น ค ดี ใ ห ญ่ อ ย่ า ง ฆ า ต ก ร ร ม

จะถูกกล่าวโ ท ษ ห นั ก ก ว่ า ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป ใ น ชั้ น ศ า ล ถ้าคิดแบบทั่วไป นี่ก็เหมือน ตำ ร ว จ ไ ท ย ส ร้ า ง ค ว า ม อั บ อ า ยใ ห้ตัวเอง ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกับผู้กำกับให้มากกว่าประชาชนทั่วไป ผมและคนต่างชาติคนอื่นกำลังจับตาดูคดีนี้อยู่นะครับ”