ส่งกำลังใจให้ทนาย ษิทรา เบี้ยบังเกิด

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว จากกรณีการจับกุ ม พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้กำกับโจ้ อดีต ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์

ร่ ว ม กั บ ลู ก น้ อ ง 6 นาย ซ้ อ ม ผู้ ต้ อ ง ห า ถึ ง แ ก่ ค ว า ม ต า ย เ พื่ อ รี ด ท รั พ ย์ จำนวน 2 ล้านบาท

ล่าสุดทาง พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าว การจับกุมผู้กำกับโจ้ หลั ง ก่ อ เ ห ตุ ใ ช้ ถุ ง ค ลุ ม ศี ร ษ ะ ผู้ ต้ อ ง ห า ค ดี ย า เ ส พ ติ ด

รุ ม ซ้ อ ม เ พื่ อ รี ด ข้ อ มู ล ย า เ ส พ ติ ด จ น เ สี ย ชี วิ ต แล้ ว ห ล บ ห นี ไ ป

โดยเจ้าหน้าที่สามารถติดตาม และมีการติดต่อขอเข้ามอบตัว ที่สภ.แสนสุข จังหวัดชลบุรี กระทั่งนำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นที่ ก อ ง ป ร า บ ป ร า ม โดย ผบ.ตร. ยืนยันไม่ปกป้องคนผิด

เพราะองค์กรตำรวจอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นของประชาชน พร้อมขอโทษประชาชนที่ เกิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ์ ดังกล่ าว ที่ผ่านมา ตำ ร ว จ ทำ ผิ ด ไ ม่ มี ใ ค ร ห ล บ ห นี ไปได้ การแถลงข่าวครั้งนี้

ใช้วิธีการให้ ผู้ ก่ อ เ ห ตุ โ ฟ น อิ น เพื่อตอบคำถามสื่อมวลชน โดยผบ.ตร. ย้ำคำพูดของผกก.โจ้จะเป็นหลักฐานใช้ในชั้นศ าล ซึ่งผกก.โจ้ ยืนยันเต็มใจจะตอบคำถามสื่อผกก.โจ้ ได้เล่าว่า

ลูกน้องแจ้งว่ามีเคส พ บ ย า บ้ า แ ล ะ ย า ไ อ ซ์ เ ป็ น เ ค ส ใ ห ญ่ ทำ ไ ป เ พ ร า ะ ต้ อ ง ก า ร ห า ว่ า ย า เ ส พ ติ ด อยู่ ที่ ไ ห น ตนเป็นคนสั่งลูกน้องเอง

ขอรับผิดคนเดียว ทำเพื่องาน เรื่องเรียกเงินไม่มี ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน แต่เห็นว่า ย า เ ส พ ติ ด จำ น ว น ม า ก จึ ง ล ง ม า ดู ค ดี เ อ ง แ ล ะ ทำ ค รั้ ง แ ร ก ( รี ด ข้ อ มู ล โ ด ย ก า ร ใ ช้ ถุ ง ค ลุ ม หั ว) ประเด็นทำไมถึงแจ้งแพทย์ว่า ผู้ ต า ย เ ส พ ย า เ กิ น ข น า ด เ พ ร า ะ ไ ด้ ข้ อ มู ล จ า ก แ ฟ น ผู้ ต า ย ว่ า มี ก า ร เ ส พ ย า จ ริ ง

ทั้งนี้ ผกก.โจ้ กล่าวว่า ตนเองตั้งใจทำงาน ตำ ร ว จ จ ริ ง ๆ แ ล ะ พ ล า ด ทำ เ สี ย ชี วิ ต ข อ โ ท ษ ค ร อ บ ค รั ว ผู้ ต า ย ขอโทษองค์กรตำรวจ ยืนยันไม่มีการตบทรัพย์จากทนายคนใด และไม่มีการให้เงินพ่อผู้ต าย 5 ล้าน มีเพียงการช่วยงาน ศ พ 3 0,000 บาทเท่านั้น เดิ ม คิ ด ว่ า ผู้ เ สี ย ชี วิ ต แ ก ล้ ง ต า ย จึ ง ใ ช้ น้ำ ส า ด ใ ห้ ฟื้ น ส่วนประเด็น หลังเกิดเหตุมีการสั่งถอดกล้องวงจรปิดในห้องเกิดเหตุ ผกก.โจ้ อ้างว่า ตนไม่เคยเจอเหตุการณ์ดังกล่ า ว จึงรนและไม่รู้ว่าจะทำยังไง

ต่อมาทาง นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กหลังมีคำแถลงของเจ้าหน้าที่ ตำ ร ว จ อ อ ก ไ ป โดยระบุว่า… สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลเป็นอย่างมาก คือความปลอดภัยของทุกคนที่ส่งข้อมูลและ ค ลิ ป ฆ า ต ก ร ร ม ผู้ ต้ อ ง ห า ใ ห้ ผ ม พวกเขาไม่ได้อยู่ในที่สว่างแบบผม ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น

กับพวกเขาบ้าง มันไม่ง่ายเลยนะครับ ที่ใครสักคน จะ ก ล้ า เ ปิ ด โ ป ง ฆ า ต ก ร ที่ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม โ ห ด ร้ า ย แ บ บ นี้ ยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ