คนไทยในต่างประเทศ ห่วงพี่น้องชาวปากช่อง บริจาค 20 ล้าน สั่ง VC ให้ทุกคน

เรียกได้ว่าเป็นโชคดีของชาวป ากช่องสุดๆ วันที่ 22 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า มีผู้ใจบุญเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศ บริจาคเงิน 20 ล้านบ าท เพื่อซื้อ วั ค ซี น มา ฉี ดให้กับชาวป ากช่องที่ยังไม่ได้ ฉี ด วั ค ซี น เพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน โดยความตั้งใจของผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนาม และเดิมมีพื้นเพอยู่ที่ ต.ขนงพระ อ.ป ากช่อง จ.นครราชสีมา จากนั้น ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงกับ นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา นายก อบต.ขนงพระ อ.ป ากช่อง จ.นครราชสีมา ได้กล่ าวว่า เป็นเรื่องจริงที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินเพื่อซื้อ วั ค ซี น มาฉี ดให้ชาวป ากช่อง

ซึ่งผู้บริจาคไม่ขอเปิดเผยชื่อ เป็นคนบ้านขนงพระ อ.ป ากช่อง เป็นนักธุรกิจไปมีสามีเป็นชาวฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันมีพี่ชาย ญาติ พี่น้องยังอาศัยอยู่ที่นี่ เห็นว่าในพื้นที่ ต.ขนงพระ และในพื้นที่ป ากช่อง ยังระบาดหนัก มียอดผู้ติดเ ชื้ อจำนวนมากในแต่ละวัน จึงขอแบ่งปัน โดยขอบริจาคเงิน 20 ล้านบ าท พร้อมมอบผ่านโรงพย าบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (ป ากช่องนานา) ต.โป่งตาลอง อ.ป ากช่อง เพื่อดำเนินการจัดซื้อให้กับประชาชนฟรี

นายเกียรตินิยม กล่ าวต่อว่า ได้มีคณะกรรมการ โดยมี พระญาณดิลก (เจ้าคุณแดง เจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน เขาใหญ่) นพ.ดิศดนัย ผอ.รพ.มกุฎคีรีวัน (ปา กช่องนานา) เขาใหญ่ และตนเอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะกรรมการและร่วมประชุม ในการจัด ซื้ อ วั ค ซี น โดยผ่านราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์

ประกอบไปด้วย วัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 10,000 โดส เป็นเงิน 8,000,000 บ าท และวัคซีน mRNA จำนวน 4,000 โดส เป็นเงิน 6,800,000 บ าท วั คซี นทั้ง 2 ชนิด รวมเป็นเงินประมาณ 14,800,000 บ าท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือ จะเตรียมไว้ซื้อวั ค ซีน mRNA เพิ่มเป็นเ ข็ มกระตุ้น ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า โดยวัคซีนจำนวนดังกล่ าว จะฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ขนงพระ เป็นอันดับแรก ซึ่งมีทั้ง พระภิกษุ ผู้ด้อ ยโอกาส และผู้ป่ วยติดเตียง ผู้ พิ ก า ร ซึ่งผู้ใจบุญ เป็นห่วงชาวป ากช่อง หลังเห็นข่าวว่าชาวป ากช่อง ติดกันเป็นจำนวนมาก

นายเกียรตินิยม กล่ าวอีกว่า อบต.ขนงพระเอง ได้จัดงบประมาณ 15 ล้านบ าท เพื่อซื้อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ขนงพระ ซึ่งมีทั้งชาวบ้าน แรงงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่นี้ โดยการลงทะเบียนผ่าน อบต.ขนงพระ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับลงทะเบียนแล้ว

พร้อมเร่งสำรวจผู้ที่ยังไม่ได้รับการ ฉี ด วัค ซี น เลย หาก ต.ขนงพระ ปูพรมฉี ด วัคซี นจนครบ 100 เปอร์เซนต์ แล้ว จะกระจายวั ค ซี นไปสู่พื้นที่ตำบลข้างเคียงจนกว่าวั ค ซี นจะหมด โดยชาวบ้านต่างดีใจที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินซื้อ วั ค ซี น มาให้ชาวบ้านได้ฉี ดถ้ารอของทางสาธารณสุขคงอีกนาน