เผยจังหวัดแรก ได้รับซิโนฟาร์ม ฟรี ทั้งจังหวัด

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากวันที่ 21 ส.ค.2564

อัปเดต ปราจีนร่วมใจ โดย อบจ.ปราจีนบุรี เปิดให้ลงทะเบียนจอง วัคซี นโ ควิด ซิโนฟาร์ม

ฟรีจำนวน 25,000 คน เพื่อให้ประชาชนชาว จ.ปราจีนบุรี จองฉี ดวั คซีนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้

สำหรับเงื่อนไข ปราจีนร่วมใจ ลงทะเบียน วัคซีน cv-19 ซิโนฟาร์ม กับ อบจ.ปราจีนบุรี

ผ่านเว็บไซต์ https://www.pri.moph.go.th/sinopharm/มีดังนี้

1.ไม่เคยได้รับการฉี ดวั คซีน cv-19 ใด ๆ มาก่อน

2.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดปราจีนบุรี

4.มีความประสงค์เข้ารับวั คซี นซิโนฟาร์ม

โดยกลุ่มเป้าหมายฉี ดวั คซีน ซิโนฟาร์ม 25,000 คน ได้แก่

1.ประชาชนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี (ตามลำดับจัดสรร) 7,341 คน

2.กลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซี น 2,500 คน

3.หน่วยราชการที่ต้องทำหน้าที่ประสานงานภาคประชาชนและกลุ่มสถานศึกษา 3,766 คน

4.กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มภาคอุตสาหกรรม 10,000 คน

5.กลุ่มที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 1,393 คน

ความคืบหน้าล่าสุด อบจ.ปราจีนบุรี ได้แจ้งว่า การลงทะเบียนจอง วั คซี น ซิโนฟาร์ม ได้ปิดรับลงทะเบียนอล้ว โดยมียอดลงทะเบียนครบตามจำนวนที่จัดสรรเรียบร้อยแล้ว