ชัดเจนสภากาชาดไทย เร่งฉีด โมเดอร์นา นำร่อง 5 กลุ่มแรกดังนี้

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการสภากาชาดไทย ลงนามในหนังสือเรื่อง

แนวทางการบริหารวัคซี นป้องกัน cv-19 โมเดอร์นา สภากาชาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 38 จังหวัด โดยมีเนื้อหา ดังนี้

1.คนพิกา ร ผู้ป่ว ยติ ด เตียง สตรีมีครร ภ์

2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

3.บุคลากรทางการแพ ทย์และพย าบาล

4.ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนหนังสือ

5.บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉี ดวัคซีนให้ประชาชนครั้งนี้

และบุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมายทางราชการ และได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564 ไปแล้วนั้น