3 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมใจไม่รับเงินเดือน ทั้งหมด 3 เดือน

เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้าง เมื่อ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลย า โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิล าวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเงินให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อช่วยสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่ข าดแ คลนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์)

พวกเรามีความตั้งใจไม่รับเงินเดือน เป็นระยะเวล า 3 เดือน เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ดของ โ ค วิ ด 19 โดยเน้นในด้านการศึกษา จึงได้มอบเงินให้ กสศ.

สำหรับการเป็นหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียนสังกัดโรงเรียนพักนอนในพื้นที่ห่างไกล กลุ่มนักเรียนกำพร้า และกลุ่มเด็กพิการ ออทิสติก

ทั้งนี้ โดยส่วนตัวให้ความสำคัญกับกลุ่มนักเรียนสังกัด โรงเรียนพักนอน ในพื้นที่ห่างไกลที่มีความข าดแ คลน จำนวน 14 แห่ง โดยสนับสนุนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลความปลอดภัย เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอล ก อ ฮ อ ล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการรับส่งนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลกรณีที่ เ จ็ บ ป่ ว ย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสถานที่ของโรงเรียน ตลอดจนการจัดทำคู่มืออนามัยและการรักษาตัวจาก โ ค วิ ด 19 เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

โดยสัดส่วนการจัดสรรเงินในเบื้องต้น จะพิจารณาตามจำนวนของนักเรียนและระยะทางที่ตั้งของโรงเรียน

ในส่วนของคุณหญิงกัลย า กล่ าวว่า ตนประสงค์ช่วยเหลือ กลุ่มนักเรียน กำ พ ร้ า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ จำนวน 174 คน ตั้งแต่การเข้าดูแล การคุ้มครอง ตลอดจนถึงการฟื้นฟู ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิ ก ฤติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รวมถึงสถาบันการศึกษา เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยจะเน้นให้เข้าถึงนักเรียนที่มีความข าดแคลนอย่างแท้จริง และเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ขย ายเพิ่มขึ้นจากภารกิจการดำเนินการเดิมของ กสศ.

นางกนกวรรณ กล่ าวเสริมว่า สำหรับกลุ่มเด็ก พิ ก า ร เป็นกลุ่มที่ตนให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นว่า เ ด็ ก พิเศษกลุ่มนี้สามารถพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ โดยจะช่วยเหลือ กลุ่มเ ด็ ก พิ ก า ร ที่มีฐานะ ย า ก จน จำนวน 57 คน และมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย าศัย (กศน.) สำรวจผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ทั้งนี้ รูปแบบการช่วยเหลือจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ทุนการศึกษา ฯลฯ

ด้านนายไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ. เปิดเผยว่า การสนับสนุนของ3รัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นที่จะช่วยผลักดันให้เกิด หลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกวัย ตามภารกิจของ กสศ. เพื่อช่วยให้เด็กทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่ง กสศ.

จะเร่งดำเนินการส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่นักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างเต็มที่ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 3 รัฐมนตรีหญิงแห่งกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมติดตามและรายงานผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และหลังจากนี้ กสศ. เล็งขย ายการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางการศึกษาให้ไม่ได้สิ้นสุดเพียงส่วนของภาครัฐ

แต่จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถเข้ามาร่วมผลักดันและสานต่อโครงการจากการนำร่องของทั้งสามรัฐมนตรีอีกด้วย