หมอ เตือน คนที่หายจาก CV-19 ต้องระวังเป็นหนักกว่าคนทั่วไป 3-7 เท่า

ชาวเน็ตให้ความสนใจประเด็นนี้เยอะมาก เมื่อ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโ รคระบบการห ายใ จและวั ณ โ รค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแ พทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล มหาวิทย าลัยมหิดล โพสต์ข้อความเกี่ยวกับโ รค CV-19 เตือนผู้ที่หายป่ วยยังต้องระวังอีก 2 โ รค และจะมีความรุ นแรง กว่าคนที่ไม่เคยป่ วยกว่า 3-7 เท่า

โดย หมอนิธิพัฒน์ ระบุ “นอกจากผลทางร่างกายในระบบการห ายใ จและผลทางจิ ตใจแล้ว ผู้ที่รอดหรือฟื้นตัวหลังจากป่ วยด้วยโ รค CV-19 ยังจะต้องเผชิญกับปัญห าความเ สี่ยงของโรคหั วใ จและห ล อ ดเ ลื อ ดที่ตามมาโดยเฉพาะโ ร ค ก ล้ า มเ นื้ อ หั ว ใ จ ต า ยเฉียบพลัน (a c u te m y o c a r d i a l i n f a r c t i o n) และโ ร ค ส ม อ ง ข า ด เ ลื อ ด (i s c h e m i c s t r o k e)

โ รค CV-19 ในระลอกนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่ วยทะลุหลักล้านได้ ภายในสิ้นเดือนนี้ ดังนั้น แ พทย์ที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่ วยจำนวนมาก นอกเหนือจากภาวะอุ ด ตั นของห ล อ ดเ ลื อ ด ดำและนำไปสู่ ภาวะ ลิ่ ม เ ลื อด อุ ด ตั น ห ล อ ดเ ลื อ ด แ ด ง ป อ ด เฉียบพลัน (a c u t e p u l mo n a ry e m b o l i s m) ที่พบได้เนืองๆ กว่าโ ร ค ป อ ด อั ก เ ส บจากเ ชื้ อโ ร คอื่น คงได้มีโอกาสพบภาวะแทรกซ้อนในร ะ บ บ หั ว ใ จและห ล อ ด เ ลื อ ด ทั้งในระหว่างที่ผู้ป่ วยอยู่ในโรงพย าบาล หรือหลังออกจากโรงพย าบาลไประยะหนึ่งแล้ว

มีการศึกษาในเชิงร ะบาดวิทย าจากประเทศสวีเดน ที่มีระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนในประเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วน ได้ทำการติดตามผู้ป่ วยโ ค วิ ด-19 จำนวน 86,000+ คน พบว่ามีอัตราเ สี่ยงอุบั ติการณ์ (i ncidence rate r atio) การเกิดโ ร ค ก ล้ า มเ นื้ อ หั ว ใ จ ต า ย เฉียบพลันและส ม อ ง ข า ด เ ลื อ ดอยู่ระหว่าง 3-7 เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไx ภายในช่วง 2 สัปดาห์นับจากวันที่ตรวจพบเ ชื้อ (day of i nfection, DOI) หรือ วันที่เริ่มมีอาการ (day of s ymptom onset, DOS) แล้วจึงลดลงเหลือประมาณ 2 เท่าในช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ถัดมา

เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเ ชื้อไ วรัส CV-19 คือ นอกจากทำให้เกิดภาวะภูมิ คุ้ ม กั น ร่ า งกายทำงานปกป้องตัวเองมากเกิน (c ytokine s torm) แล้ว

ยังทำให้เกิดความผิ ดปกติหล ายอย่างของเ ซ ล ล์ ผ นั ง ห ล อ ด เ ลื อ ด (a ctivation, i njury, d ysfunction, and a poptosis of e ndothelial c ells) นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความผิ ดปกติที่ส่งเสริมในอีกหล ากกลไกทั้ง เ ลื อ ด แ ข็ ง ตัว ง่าย เ ก ล็ ดเ ลื อ ด ถู ก ก ร ะ ตุ้ น และ A CE2 r eceptor d ownregulation (L ancet 2021; 398: 599-607)