ลงชื่อด่วน จนท.ฉีดซิโนฟาร์ม ให้ถึงหน้าบ้าน ไม่เดินทางมารพ.แล้ว

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ที่ได้ลงทะเบียนรับวั ค ซี นไว้กับเทศบาลเมืองศรีราชา ต่างทยอยเดินทางมาฉีดวัคซี นชิโนฟาร์ม ที่ทางเทศบาลได้สั่งซื้อมาจากราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์

ในวันนี้เป็นการฉี ดวัคซี นชิโนฟาร์มที่ได้จัดสรรมาในล๊อตแรกจำนวน 1,030 โดส

โดยเป็นการฉี ด วั ค ซี นที่เน้นกลุ่ม 7 โ ร ค เ สี่ ย ง พระภิกษุ ผู้ทุ พ พล ภ าพ ผู้ พิ ก า ร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่ในกลุ่มเ สี่ ย ง สู ง

อีกทั้งเจ้าหน้าที่ด่านหน้า อาจจะไม่ครอบคลุมประชาชนทั้งหมด

โดยประมาณต้นเดือนกันย ายน จะมีการจัดสรรวั คซี นในล๊อตที่สองมาอีก 4,970 โดส ซึ่งจะทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้ฉีดอย่างแน่นอน

ทางด้านนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ยังได้นำเจ้าหน้าที่พย าบาลจากโรงพ ย าบาลพญาไทศรีราชา

เดินทางไปฉี ดวั คซีนให้กับผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ตี ย ง ผู้ พิ ก า ร ที่ไม่สามารถเดินทางมารั บวั ค ซี นได้ ที่ได้แจ้งความจำนงมายังเทศบาล

โดยในครั้งนี้ได้มี เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มาอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการกรอกเอกสาร

รวมทั้งให้กำลังใจแก่ประชาชน และทีมแพ ทย์ พย าบาลอีกด้วย