ศรีราชา เดินหน้าฉีดซิโนฟาร์มให้ชาวบ้านถึงบ้าน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมศรีราชา เดินหน้าฉี ดวัคซี นซิโนฟาร์มให้ประชาชน ประเภทผู้ป่ วยติดเตียง หรือผู้พิก ารที่ไม่สามารถเดินทางมารับวั คซีนได้

ที่ลงทะเบียนไว้ในเขตเทศบาล โดยล็อตแรกได้รับจัดสรรมา 1,030 โดส ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอ ายุ และ 7 โร คเรื้ อรัง จากนั้นต้นเดือนกันย ายน จะได้รับมาอีก 4,970 โดส ครบจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนไว้

ทั้งนี้ มีรายงานว่าที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ที่ได้ลงทะเบียนรับ วัคซี นไว้กับเทศบาลทยอยเดินทางมาฉี ดวัคซี นชิโนฟาร์ม ที่ทางเทศบาลได้สั่งซื้อมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่ าวว่า ในวันนี้เป็นการฉี ดวั คซี นชิโนฟาร์มที่ได้จัดสรรมาในล๊อตแรกจำนวน 1,030 โดส ซึ่งจะเฉลี่ยให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีเจ็ ดโร คเรื้อ รัง กลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้ อ และผู้ป่ วยติดเตียง

โดยอาจจะไม่ครอบคลุมประชาชนได้ทั้งหมด ซึ่งประมาณต้นเดือนกันย ายน จะมีการจัดสรรวัคซีนในล๊อตที่สองมาอีก 4,970 โดส ซึ่งจะฉีดได้ครบจำนวนประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้แน่นอน รวมถึงในวันนี้นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ยังได้นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเดินทางไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่ วยติ ดเตียง ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนได้ และแจ้งค วามจำนงค์มายังเทศบาล

โดยในครั้งนี้ได้มี เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมาอำนวยความสะดวกในขั้นตอนกรอกเอกสาร และรอคิว และมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มาดำเนินการในการฉี ดวั คซีนให้ประชาชน

ที่มา ศรีราชาโพสต์