เงิน 3 กลุ่มเข้าแล้ว วันนี้ เช็กสิทธิลงทะเบียนได้เลย

เป็นข่าวดี วันที่ 9 ส.ค.64 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า

กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินให้กับ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเปราะบางเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเงินอุดหนุนเด็ก ในวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.64

โดยรายละเอียดการโอนเงินของทั้ง 3 กลุ่ม มีดังนี้

1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ คือ

อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไปได้ 1,000 บาท

2.เบี้ยผู้ พิ ก า ร 800 – 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ได้รับ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน

ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเอง