หมอเจ้าของงานวิจัยฟ้าทะลายโจรรักษา CV-19 ถอนต้นฉบับออกแล้ว พบมีการคำนวณผิดพลาด

นับเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจในช่วง cv นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแ พทย์หั วใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ระบุความคืบหน้าเรื่องการใช้ฟ้าทะลายโจ รรักษาโค วิ ด 19 จำเป็นต้องมีการวิจัยด้วยซ้ำด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น กรณีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ทีมผู้วิจัยชาวไทย ซึ่งได้ทำวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ (RCT) ที่สรุปผลได้ว่าฟ้าทะลายโจ รใช้รักษาโค วิ ด 19 แล้วมีผลดีลดการเกิดป อดอักเสบได้ ทำการขอถอนนิพนธ์ต้นฉบับของตนเองที่รอตีพิมพ์กลับคืนจากคลังวารสารรอตีพิมพ์ (medRxiv) ด้วยเหตุผลว่ามีความผิ ดพ ลาดในการคำนวณค่านัยสำคัญของความแตกต่าง (p-value) จึงของดการเผยแพร่ไว้ก่อนเพื่อป้องกันการนำผลวิจัยไปใช้ด้วยสำคัญผิ ด

ในงานวิจัยนั้นรายงานว่า กลุ่มผู้ใช้ฟ้าทะลายโจ ร 29 คน เป็นป อดอักเสบ 0 คน กลุ่มที่ใช้ย าหล อก 28 เป็นป อดอักเสบ 3 คน คำนวณนัยสำคัญของความแตกต่างได้ p=<0.039 ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ (ตัดกันที่ p=<0.05) แต่หากคำนวณอย่างถูกต้องแท้จริงแล้วค่านัยสำคัญ คือ p=0.1 คือจะต้องเปลี่ยนคำสรุปผลวิจัยเป็นการใช้ฟ้าทะลายโจ รลดป อดบ วมได้ไม่แตกต่างจากใช้ย าหลอ ก

ระหว่างที่งานวิจัยใหม่นี้ยังไม่ออกมา ชาวไทยต้องอาศัยข้อสรุปใหม่ล่าสุดที่ว่า ฟ้าทะลายโจ ร ลดป อดบวมในคนไข้โค วิ ด 19 ได้ไม่แตกต่างจากย าหลอก ไปพลาง ๆ ก่อน และที่ตนเคยบอกว่า หลักฐานวิทย าศาสตร์สนับสนุนการใช้ฟ้าทลายโจ รรักษาโค วิ ดตอนนี้มีพอแล้วนั้น ก็ต้องถอนคำพูด

และขอใช้คำพูดใหม่ว่า “หลักฐานวิทย าศาสตร์สนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจ รรักษาโค วิ ด ตอนนี้ยังมีไม่พอ ต้องรอการวิจัยซ้ำด้วยกลุ่มตัวอย่ างที่ใหญ่ขึ้น”