หมอชนบท ปฏิบัติการออกตรวจชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพ ครั้งที่ 3 เป็นเวลา 7 วันรวด

เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่น่านับถือเป็นอย่างยิ่ง จากกรณีที่ ชมรมแ พทย์ชนบท ได้มีการนำทีมแ พทย์จากหล ายจังหวัด บุ กกรุงครั้งที่ 3 เพื่อตรวจคัดกรองโ ค วิด-19 และฉีดวั คซีนให้กับคนกรุงในพื้นที่ชุมชนแ อ อัด ที่เข้าไม่ถึงบริการทางการแ พทย์ หลังจากที่เคยการปฏิบัติการแ พทย์ชนบทมาแล้วทั้ง 2 ครั้ง คือ วันที่ 14-16 ก.ค. และ วันที่ 21-23 ก.ค.2564 ซึ่งมีทีมแ พทย์ชนบทรวม 2 ครั้ง 20 ทีม ซึ่งสามารถตรวจหาเ ชื้อได้กว่า 51,000 ราย พบผู้ติดเ ชื้อกว่า 7,000 ราย

และหลังจากการเตรียมตัวอย่างท ร ห ดและประสานงานกันมาหล ายวัน

ปฏิบัติการบุ กกรุงในครั้งที่ 3 จึงเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 4-10 สิงหาคม 2564 ต่อเนื่องรวม 7 วัน

ด้วยทีมบุคล ากรสาธารณสุขจากต่างจังหวัดกว่า 38 ทีม เฉลี่ยทีมละ 8-10 คน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 64 ทางเพจเฟซบุ๊ก “ชมรมแ พทย์ชนบท” ได้มีการเผยภาพของเจ้าหน้าที่บุคล ากรแ พทย์ ที่เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ย จากการทำงาน

หลังจากออกตรวจชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ

โดยทางเพจได้มีการระบุข้อความว่า “ปฏิบัติการวันที่ 6 ของทุกทีม แต่ละภาพไม่ต้องมีคำบรรย าย”

ทุ่มเทแรงทั้งก ายและใจ

เป็นกำลังให้นะคะ