สพฐ. พิจารณา สิ้นสุดโครงการฯ จ้างบุคลากรครูวิทย์คณิต รอบที่ 3 แล้ว

ทั่วประเทศพูดถึงประเด็นนี้จำนวนมาก จากกรณี สพฐ. เห็นชอบสิ้ นสุดโครงการฯ ในวันที่ 30 ก.ย.64 จ้างบุคล ากรวิทย าศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ส่งผลให้ ครูเตรียมตกงาน

จากกรณี บนโลกโซเชียล มีการแชร์หนังสือราชการของ สพฐ. ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยหนังสือ ศธ 04010/ว39 เรื่อง การดำเนินการ การจ้างบุคล ากรวิทย าศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครูวิทย์-คณิต)โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง โดยเนื้อหาระบุใจความสำคัญไว้ว่า

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทย าศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขย ายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกล างและเล็ก ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทย าศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือครูวิทย์-คณิต

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องและมีรอบระยะเวล าการจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาวิทย าศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือก 3 ปี/รอบ (รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2556-2558 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 – 2563 รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564

การจ้างบุคล ากรวิทย าศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง จะสิ้ นสุดการดำเนินโครงการและสิ้ นสุดการจัดสรรงบประมาณดังกล่ าว ในรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 กันย ายน 2564 นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พิจารณาแล้วว่า โครงการดังกล่ าว บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการตามงบประมาณและระยะเวล าที่กำหนด จึงเห็นชอบให้สิ้ นสุดโครงการ และสิ้ นสุดการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ้างบุคล ากรวิทย าศาสตร์และคณิตศาสตร์(ครูวิทย์-คณิต) โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ในรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 กันย ายน 2564 และขอให้แจ้งโรงเรียนและบุคล ากรในโครงการดังกล่ าวทราบการสิ้ นสุดโครงการฯ ต่อไป

ประเด็นนี้นับเป็นข่ าวร้าย ที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ในประเทศต้องจับต ามองอย่างใกล้ชิด

ซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและหาทางช่วยเหลือต่อไป ว่าจะแก้ไขปัญห านี้เช่นไร ไม่อย่างนั้นครูคงเตรียมตกงานอย่างแน่นอน