เผยวันรับเงิน เยียวยา นักเรียน-นักศึกษา คนละสองพันบาท

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด-19 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรอบวงเงิน 21,905.9200 ล้านบาท

พร้อม เห็นชอบโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เช็ควันรับเงินศธ.พร้อมเยียวย า นักเรียน-นักศึกษา โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษก ศธ.

เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของ โ ร ค โ ค วิ ด- 1 9

โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด คนละ 2,000 บาท

โดยจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง

ขณะนี้สำนักงานงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและจะส่งเรื่องมาที่กระทรวงฯ ภายในวันที่ 13 ส.ค.นี้

จากนั้นจะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดสรรเงินงบประมาณไปที่สถานศึกษา และวันที่ 31 ส.ค. นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวย าจำนวน 2,000 บาททันที