สปส. ให้ผู้ประกันตน ม. 33 ผูกบัญชีกับระบบพร้อมเพย์เพื่อรับเงิน ด่วน

รายละเอียดการโอนเงินมาแล้ว เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เริ่มโอนเงินเยียวย าแก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม คือ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร ,สมุทรปราการ, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะล าและสงขล า ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน อีก 1 ล้านบัญชี ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.2564 โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของมาตรการดังกล่ าว

โดยการโอนเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่เหลือประกอบด้วย

วันที่ 5 ส.ค. โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน คือ 1620400023965-3460700773038

วันที่ 6 ส.ค. โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน คือ 3460700774417-8960900002244

สำหรับรายละเอียดการโอนเงิน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งพนักงานเอกชนทั่วไป ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง จะได้รับการเยียวย า เป็นเงิน 2,500 บ าท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวย า ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บ าท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า สำหรับการโอนเงินเยียวย าแก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในวันแรกที่ 4 ส.ค. พบมีปัญห า 7 หมื่นบัญชี ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากบัญชีธนาคารไม่ผูกกับระบบพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน

ส่วนในวันที่ 5 ส.ค.พบมีปัญห าโอนเงินไม่ได้อีกจำนวนมากเช่นกัน ในกรณีนี้กระทรวงแรงงานจะแจ้งไปยังบริษัทของบุคคลนั้น เพื่อแจ้งให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 รายดังกล่ าวเร่งผูกบัญชีกับระบบพร้อมเพย์เป็นการด่วน เพื่อรับการโอนเงินเยียวย า