ฉบับใหม่ ประกาศ ราชกิจจาฯ

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนด ผู้ ป่ ว ย ฉุกเฉิ น โ ร ค ติดต่ออันตรายตามก ฎหมายว่าด้วย โ ร ค ติดต่อกรณี โ ร ค ติ ด เ ชื้ อไ ว รั ส หรือ โ ร ค CV-19 (ฉบับที่ 2) ใจความระบุว่า

เนื่องจากสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ หรือ โ ร ค CV-19 ในปัจจุบัน รัฐได้กำหนดมาตรการในการป้องกัน โ ร ค CV-19 ตามแผนงาน

โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัด โ ร ค CV-19 จากสถานพย าบาลที่ภาครัฐกำหนดโดยไม่เสียค่ าใช้จ่าย

หากบุคคลผู้รับการ ฉี ด วั ค ซี น เกิดอาการแพ้ วั ค ซี น หรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉี ด วั ค ซี น CV-19 บุคคลดังกล่ าวมจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษ าพย าบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพย าบาลตามก ฎหมายว่าด้วยสถานพย าบาล จึงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กำหนด ผู้ ป่ ว ย ฉุกเฉิน โ ร ค ติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย โ ร ค ติดต่อ กรณี โ ร ค CV-19

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.สถานพย าบาล พ.ศ.2541 และมาตรา 33/1 แห่งพ.ร.บ.สถานพย าบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สถานพย าบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพย าบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

โดยข้อ 3 ให้ผู้ป่ว ย โ ร ค ติด เ ชื้ อ CV-19 ซึ่งเป็น โ ร ค ติดต่ออันตรายตามก ฎหมายว่าด้วย โ ร ค ติดต่อ และบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน CV-19 โดยการฉีด วั ค ซี น ตามแผน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัด CV-19 จากรัฐโดยไม่เสียค่ าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ไม่รวมถึง วั ค ซี น ทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานพย าบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพย าบาล

ซึ่งเรียกเก็บค่ าใช้จ่ายจากผู้รับการ ฉี ด วั ค ซี น เป็นผู้ป่ว ยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพย าบาลโดยฉุ กเฉิน จากสถานพ ย าบาลตามมาตรา 36

แห่งพ.ร.บ.สถานพย าบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.สถานพย าบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559