นายกฯ นำทีมสนับสนุนเงิน มอบให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19

นับว่าเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจในสถานการณ์เช่นนี้ เมื่อเวล า 15.00 น. วันที่ 3 ส.ค. 2564 ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กล าโหม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่บุคล ากรทางการแ พทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการ (C O V I D-1 9) และถุงยังชีพ (ถุงกำลังใ จ) จากเงินบริจาคบัญชี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปั ญหา โ ร ค ติด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2 019 ( C O V I D-19)

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการช่วยเหลือบุคล ากรทางการแ พทย์และเจ้าหน้าที่ไปแล้ว จำนวน 126 ราย เป็นเงินประมาณ 4.5 ล้านบ าทเศษ แบ่งเป็นบุคล ากรทางการแ พทย์ จำนวน 86 ราย และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 40 ราย ในวันนี้คณะกรรมการฯ

ให้ความช่วยเหลือบุคล ากรทางการแ พทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เพิ่มอีกจำนวน 27 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,285,000 บ าท โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธี

นายกรัฐมนตรี กล่ าวถึงการจัดตั้งบัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปั ญหา โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ (C O V I D-1 9) ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแก่บุคล ากรทางการแ พทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปั ญหาการแ พ ร่ ร ะ บ า ดของ (C O V I D -19) โดยเป็นความร่วมมือของรัฐบาล ภาครัฐ เอกชน และประชาชน

โดยเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากการช่วยเหลือตามระบบราชการของแต่ละบุคคลอยู่แล้ว เพื่อเป็นขวัญกำลังแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่


และครอบครัวที่เสียสละตนเองทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มที่ รวมถึงการการมอบถุงยังชีพถุงกำลังใ จซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต หน้ากากอนามัย และ ย า ส มุ น ไ พ ร ฟ้าทะล ายโจร สอดคล้องกับการดำเนินงาน Home Isolation ตามนโยบายของรัฐบาล สิ่งสำคัญคือให้สามารถส่งสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ และย า ให้ถึงบ้านและถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรวดเร็วขึ้น

นายกรัฐมนตรี กล่ าวขอบคุณคณะรัฐมนตรี ภาคเอกชน และประชาชน ที่ร่วมกันบริจาคเงินเข้ามา เพื่อช่วยเหลือบุคล ากรทางการแ พทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการแพร่ (C O V I D-19) และให้กำลังใ จเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งขอแสดงความเสียใ จกับผู้ที่สูญ สี ย และครอบครัว ซึ่งไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น คุณงามความดีที่บุคคลเหล่ านั้นได้กระทำไว้ยังเป็นที่จดจำ รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมไปถึงการดูแลกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือแก่บุคล ากรทางการแ พทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการแพร่ และและถุงยังชีพ (ถุงกำลังใ จ) ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัยทางการแ พทย์ แอลกอฮอล์เจล และ ย า สมุนไพรฟ้าทะล ายโจร ให้กับบุคล ากรทางการแ พทย์และเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 18 ราย รวมเป็นเงิน 1,020,000 บ าท มีนพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบ,

เจ้าหน้าที่สนับสนุนสังกัดกระทรวงหมาดไทย จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงิน 250,000 บ าท มีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ, เจ้าหน้าที่สนับสนุนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 15,000 บ าท มีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบ, และถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6,796 ชุด รวมเป็นเงิน 6,796,000 บ าท มีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ