ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงิน ม.33 และเพิ่มเยียวยาอีก 3 จังหวัด

สำหรับความคืบหน้าเรื่องมาตรการเยียวมาของประกันสังคม เมื่อวันที่ 31 ก.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก CV-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบขยายพื้นที่เยียวย าผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ CV-19 จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด เพิ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า

ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

โดยให้มีอัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินเช่นเดิมนั้นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการ เร่งรัดให้สำนักงานประกันสังคมเร่งจ่ายเงินเยียวย าให้กับผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและลูกจ้าง

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับการจ่ายเงินเยียวย านายจ้าง ลูกจ้าง มาตรา33 ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย

ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็น นายจ้าง 841 ล้านบาท และลูกจ้าง 681 ล้านบาท โดยจะโอนเงินในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ ให้ลูกจ้างผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตน ม. 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัดแรก จะทยอยได้รับเงินในรอบการโอนเงินงวดแรก 4-6 ส.ค.64